Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Reštaurácia Stupava je RURA s.r.o., Majerníkova 36/A, 841 05 Bratislava

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky bude na Vami zadaný e-mail poslané potvrdenie o prijatí objednávky.

Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške.

Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.

V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky objednávateľom pred expedíciou tovaru si prevádzkovateľ účtuje poplatok za zrušenie zaplatenej a nevyexpedovanej objednávky, a to 10% z celkovej sumy zrušenej objednávky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Objednávka

Otváracie hodiny prevádzky Reštaurácie Stupava sú nasledovné:

Po - Pi:10:30 - 14:00
Obedové menu:10:30 - 14:00

Posledná možnosť prijatia objednávky je v čase o 13:45.

Zákazník si môže vytvoriť objednávku on line na webovej stránke www.restauraciastupava.sk. Minimálna výška objednávky s využitím kuriéra je 5,00€.

Kompletný a aktuálny jedálny lístok spolu s cenami je na internetovej stránke www.restauraciastupava.sk.

Dodacie podmienky

Čas donášky závisí od aktuálnej dopravy a veľkosti objednávky a lokality, kam má byť objednávka doručená.

Kuriér dodá zákazníkovi objednávku po prvé dvere adresy uvedenej v objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, rodinného domu a pod. Kuriér nie je povinný dodať objednávku zákazníkovi ku dverám jeho bytu, ak si to zákazník osobne nevyžiadal z vážnych dôvodov (choré dieťa, imobilnosť a pod.) a jeho požiadavka na toto doručenie bola potvrdená zo strany zamestnanca Reštaurácie Stupava.

Cenník za dopravu

Stupava: ZDARMA.

Borinka, Marianka, Záhorská Bystrica, Lamač, Devínska Nová Ves, Zohor, Lozorno: 1€.

Reklamácie

Podať reklamáciu je možné v priebehu celej doby otvorenej prevádzky na telefónnom čísle +421 948 868 888 alebo emailom na objednavky@restauraciastupava.sk.

Všetky povinnosti predávajúceho ako aj práva spotrebiteľa a riešenie reklamácií sú uvedené v reklamačnom poriadku spoločnosti.

Dodané jedlo je určené k okamžitej konzumácii.

Platba

Pri objednávke on line na webovej stránke www.restauraciastupava.sk má zákazník možnosť platby nasledujúcimi spôsobmi:

  • Platbu on line cez platobnú bránu CardPay (prevádzkovaná spoločnosťou Tatra banka a.s.)
  • V hotovosti, kartou cez POS terminál alebo stravnými lístkami kuriérovi pri doručení objednávky

Neakceptujeme platby Callio kartami, ani žiadnymi inými stravnými kartami.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 1.8.2023 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

RURA, s.r.o.
Majerníkova 36/A
841 05 Bratislava
IČO: 46536051
DIČ: 2023485662
IČ DPH: SK2023485662

Prevádzka: Reštaurácia Stupava
Hlavná 96
900 31 Stupava

Objednávka